[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 273-275
[ English ] [ PDF ]
FIRAT TIP MERKEZİ MUTFAK PERSONELİNDE BARSAK PARAZİTLERİNİN SIKLIĞI
Mustafa KAPLAN, Salih KUK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Barsak parazitleri, mutfak çalışanları.

Bu çalışma, Fırat Üniversitesi, Fırat Tıp Merkezi mutfak çalışanlarında barsak parazitlerinin dağılımını saptamak amacıyla yapıldı.

Çalışmaya alınan tamamı erkek 61 kişinin 10’unda (%16.39) barsak paraziti saptandı. Olgulardan yalnız birinde iki parazit bulunurken diğer olgularda tek parazit saptandı. Saptanan parazitlerden 2’si helmint 8’i protozoon idi.

Sonuç olarak, Fırat Tıp Merkezi mutfak çalışanlarında saptanan barsak paraziti oranı Elazığ’da daha önce yapılmış olan koproparazitolojik çalışmalardan elde edilen oranlarla uyumludur. Mutfak personelinin portörlük muayenelerinde patojen protozoon ve helmintlerin yanı sıra apatojen ya da patojenliği tartışmalı protozoonların dikkatle araştırılmasının bu kişilerin hijyen kurallarına uyumu hakkında bilgi verebileceği kanısındayız.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]